မြန်မာနိုင်ငံအသိဉာဏ်ပစ္စည်းမူပိုင်ခွင့် ဥပဒေများနှင့်စပ်လျဉ်းသည့် ဆွေးနွေးပွဲ


Date : 4 July, 2015
IMG_22

သိပ္ပံနှင့်နည်းပညာဝန်ကြီးဌာနမှဦးဆောင်၍ ကမ္ဘာ့အသိဉာဏ်ပစ္စည်း မူပိုင်ခွင့်အဖွဲ့ (World Intellectual Property Organization – WIPO) နှင့် Friedrich Naumann Foundation for Freedom

More…