အမျိုးသားအဆင့် အသိဉာဏ်ပစ္စည်းမူပိုင်ခွင့် မဟာဗျူဟာ ပေါ်ထွက်လာရေး လုပ်ငန်းညှိနှိုင်းအစည်းအဝေး


Date : 15 December, 2015
IMG_4651

နိုင်ငံတော်၏ စီးပွားရေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးကိုသာမက လူမှုရေးနှင့် ယဉ်ကျေးမှုကဏ္ဍများ ကိုလည်း ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်စေရန် များစွာအထောက်အကူပေးနိုင်သော အမျိုးသားအဆင့် အသိဉာဏ် ပစ္စည်းမူပိုင်ခွင့်မဟာဗျူဟာ (National Intellectual Property Strategy) ပေါ်ထွက်လာရေး

More…