မြန်မာနိုင်ငံမှ ဓာတုလက်နက်တားဆီးပိတ်ပင်ရေးစာချုပ်ဆိုင်ရာ National Authority အဖွဲ့ဝင်များနှင့် Representative Team for Inspection အဖွဲ့ဝင်များ ညှိနှိုင်းအစည်းအဝေး


Date : 23 December, 2015
????????????????????????????????????

မြန်မာနိုင်ငံ၏ ဓာတုလက်နက်တားဆီးပိတ်ပင်ရေးစာချုပ် (Chemical Weapons Convention – CWC) ဆိုင်ရာ လုပ်ငန်းများ ဆောင်ရွက်နိုင်ရန်အတွက် National Authority အဖွဲ့ဝင်များနှင့် Representative Team

More…