ဇီဝလက်နက်တားဆီးပိတ်ပင်ရေး စာချုပ် အမျိုးသားအဆင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေး ပထမအကြိမ်အစည်းအဝေး


Date : 11 February, 2016
????????????????????????????????????

ဇီဝလက်နက်တားဆီးပိတ်ပင်ရေးစာချုပ် (Biological Weapons Convention – BWC) အမျိုးသားအဆင့် အကောင်အထည် ဖော်ရေးအဖွဲ့ ပထမအကြိမ်အစည်းအဝေးကို ၂၀၁၆ ခုနှစ်၊ ဖေဖော်ဝါရီလ (၁၁) ရက်နေ့

More…