ဓာတုလက်နက်တားဆီးပိတ်ပင်ရေးစာချုပ်(CWC)ဆိုင်ရာ အမျိုးသားအာဏာပိုင်အဖွဲ့ (၁/၂၀၁၆) အစည်းအ‌ေ၀း


Date : 26 February, 2016
????????????????????????????????????

ဓာတုလက်နက်တားဆီးပိတ်ပင်ရေးစာချုပ် (Chemical Weapons Convention – CWC) ဆိုင်ရာ အမျိုးသားအာဏာပိုင်အဖွဲ့ (၁/၂၀၁၆) အစည်းအ‌ဝေးကို ၂၀၁၆ ခုနှစ်၊ ဖေဖော်ဝါရီလ (၂၆) ရက်နေ့

More…