(၃၀-၁၂-၂၀၁၆) ရက်နေ့တွင် ပညာရေးဝန်ကြီးဌာန၊ စီမံခန့်ခွဲရေးကော်မတီအစည်းအဝေး အမှတ်စဉ် (၂၆/၂၀၁၆) တွင် MOE Mailများ စတင်သုံးစွဲရန် သဘောတူ ဆုံးဖြတ်ခဲ့ပါသည်


Date : 10 January, 2017

MOE Mail သုံးစွဲသူများ သိရှိလိုက်နာရမည့်အချက်များမှာ- ၁။         Official Mail Account များအား ရုံးကိစ္စများဆက်သွယ်ဆောင်ရွက်ရာတွင် အသုံးပြုရမည် ဖြစ်ပါသည်။ ၂။         Personal Mail

More…